watch sexy videos at nza-vids!
HuongKhe.Xtgem.Com
tìm kiếm video :

Quảng cáoTHAY ĐỔI HÌNH ẢNH CHO CÁC THƯ MỤC TRONG THẺ NHỚ

Củg rất đơn gjản.khj a e quá ngứa mắt nhjn hjnh káj thẻ nhớ và thư mục trog đó,hảy đổj icon cho nó. Hảy đổj tên mmc và thư mục thành Tên mmc hoặc tên thư mục mjnh thjx thumuc.nth chj kần thêm .nth sau tên thj mmc,thư mục sẻ ra icon theme nhjn đở chán, và nếu thêm .ota hoặc .otb ...thj thư mục sẻ trog suốt luôn.(vd:tên thư mục trong thẻ nhớ là GAME thì đổi thành GAME.nth hoặc GAME.ota) mình mớj test trên s40 rat ok.test thử đi nào a e

thống kê
1/1